Průběh terapie neurofeedback

2.2.2015 / Neurofeedback

Samotnému Neurofeedback tréninku (NFB) , v naší ambulanci, předchází vstupní pohovor, vyplnění vstupního dotazníkudetailní diagnostika NFB a tvorba terapeutického plánu. Naše úvodní konzultace je zásadní pro efektivní tvorbu terapeutického plánu a zacílení celé terapie. Zabýváme se každým klientem individuálně, netvoříme diagnózu ani terapeutický plán po telefonu :-)

Ve vstupním dotazníku klienti (či rodiče klienta) vyplňují základní údaje potřebné k sestavení osobní a rodinné anamnézy, popisují soubor obtíží a jejich symptomů, které ho na NFB přivádějí.

Vstupní diagnostiku doplní detailní diagnostika na NFB, kdy je po celém povrchu hlavy měřena elektrická aktivita střídavě (vždy po dobu jedné minuty) se zavřenýma očima, otevřenýma očima v uvolněné koncentraci (klient se dívá do prostoru) a s otevřenýma očima, kdy je pozornost zaměřena do jednoho bodu. Naměřené hodnoty jsou porovnány s normou a ve spolupráci s klientem (popř. jeho rodiči) a terapeuty je sestaven terapeutický plán, ve kterém je také stanoven předpokládaný počet potřebných tréninků. Dle potřeb a možností klienta jsou zvoleny tréninkové protokoly (druhy tréninku) a následně započat trénink.

Po celou dobu práce s klientem (diagnostika i trénink) je přihlíženo k jeho aktuálnímu stavu (únava, akutní onemocnění apod.). Každý klient postupuje v terapii svým vlastním tempem. Výsledky tréninků i terapeutický plán je obvykle průběžně posuzován (revidován), a to terapeutem, klientem (či rodiči) i spolupracujícími odborníky. Terapie NFB bohužel není v ČR hrazena žádnou pojišťovnou.

Během tréninku sedí klient NFB obvykle v pohodlném křesle, aby dosáhl motorického klidu, uvolnění. Elektrody připojené na přesně určených bodech hlavy (dle typu neboli terapeutického plánu) snímají aktuální elektrickou aktivitu v dané oblasti mozku.

Analýzu záznamu elektrické aktivity mozku (QEEG) klienta provede přístroj NFB ve spolupráci s PC, tzn. že NFB připojený k PC zesílený signál zpracovává – mozkové vlny třídí do frekvenčních pásem a převádí jejich hodnoty do digitální podoby. Křivku obdobnou záznamu EEG terapeut sleduje na svém monitoru. Klientovi, který sleduje druhý monitor, je počítačem záznam často překládán do srozumitelnější grafické formy – videohry.

Takto přepsané informace zajišťují klientovi senzorickou (znázornění křivek EEG, videohra), sluchovou (melodie, pípnutí) či taktilní (vibrační) zpětnou vazbu v případě, že se klientovi daří zvýšit svou mozkovou činnost v požadovaných frekvenčních pásmech, nebo ji naopak potlačit tak, jak to vyžaduje terapeutem nastavený trénink. Nastavením parametrů tréninku terapeut vybírá frekvence, které budou odměňovány. Běžný trénink určité frekvence posiluje, jiné naopak potlačuje (inhibuje), a tak dochází ke sladění mozkových aktivit.

Vždy je zapotřebí vyšší počet tréninků, protože se jedná o přirozenou zpětnou vazbu, kterou mozek reaguje na učení. Díky vyššímu počtu tréninků vzniká v mozku trvalá změna. Mozek se učí díky zpětné vazbě pracovat přirozeně, uvolněně a efektivně, proto je účinek dlouhodobý.

Podobné články

< Zpět na články